Den franska revolutionens konsekvenser (Lista)

Franska Revolutionen – konsekvenser

franska-revolutionen-konsekvenser

1. Monarkin försvinner

Bourbon-familjen styrde över landet i mer än 400 år. Revolutionen ledde till att familjen inte längre fick behålla sin makt. Landet antog istället en republikansk konstitution. Tilläggas bör dock att bourbon-familjen kom tillbaka till makten under 15 år i början av 1800-talet.

2. Äganderätten förändras

Bönderna var tidigare tvingade till att betala dyra skatter, både till kyrkan och till adeln. Båda skatterna försvann innan revolutionen var slut.

Det är viktigt att poängtera att 2/3 av den dåvarande befolkningen var verksamma inom jordbruk. Det faktum att dessa skatter försvann gav alltså befolkningen en stor skattelättnad.

I övrigt försvann även adelns och kyrkans äganderätt över marken. Detta ledde till att Frankrikes jordbruksmark istället kom att ägas av flera självständiga bönder. Äganderätten blev alltså decentraliserad.

3. Den katolska kyrkan förlorar sin makt

Den katolska kyrkan höll länge ett starkt grepp om landet och dess makthavare. I slutet av 1790-talet hade de i princip förlorat all sin makt. De hade även blivit av med sina skatteintäkter.

Prästerna och nunnorna blev förnedrade och många ledare blev antingen avrättade eller skickade i exil.

Napoleon gav dock kyrkan vissa rättigheter att utföra en del av sina traditionella ritualer. Den katolska kyrkan blev dock väldigt försvagad och den har aldrig återfått sin forna makt.

4. Nya ideologier

Nya ideologier började få medvind i och med att monarkin försvann. Det är viktigt att poängtera att folket tidigare endast levt under starka styren. Den republikanska konstitutionen tillät folket att utvärdera ledarna.

Det uppkom med andra ord en ny idévärld, där människorna började sträva efter att hitta den bästa ideologin. Exempel på ideologier som fick anhängare är liberalismen, nationalismen och socialismen.

Liberalismen var den ideologi som fick starkast fäste. Låt oss inte glömma slagorden som blev synonymt med det nya Frankrike.

Liberté, égalité et fraternité

Frihet, jämlikhet och broderskap

Landet var även först i Europa med att anta rösträtt. Två liberala reformer och deras konsekvenser blev särskilt viktiga:

  • Avskaffandet av feodalismen – Man avskaffade det icke-jämlika systemet, där bönderna kom lägst ner på näringsstegen.
  • Antagandet av de mänskliga rättigheterna för medborgarna

5. Nationalismen får medvind

Mycket av den franska revolutionen byggde på nationalism och en vilja att sätta nationen före individen. I efterhand har vi kunnat se Napoleon Bonaparte och hans erövringståg runtom i Europa. Den här typen av nationalism fick även medvind i andra länder i Europa.

Nationalismen ska alltså ha haft en lång inverkan på andra ledare i Europa och deras intellektuella.

6. Långtgående konsekvenser för andra länder i Europa

Napoleon ledde sitt folk på ett långt krigståg efter att de interna oroligheterna hade lagt sig. Flera närliggande länder invaderades och ockuperades (Belgien, Italien, delar av Tyskland, Holland och Schweiz).

Detta fick även långtgående konsekvenser vad gäller politiken, bland annat genom revolutioner i andra europeiska länder.

Napoleon och hans arméer tog nämligen med sig sina idéer om jämlikhet till de ockuperade länderna. Detta ledde till att folket fick mer makt även i dessa länder.

Många av de gamla strukturerna, med ett fåtal rika personer som hade mycket makt, avskaffades och ersattes med liberalismen. Ur ett större perspektiv kan man säga att detta stärkte den framtida ekonomiska tillväxten i Europa.

7. Ideologierna bidrog till kommunismen

Man kan inte säga att revolutionen ur ett direkt perspektiv bidrog till kommunismen. Ideologierna och det nya tänkandet la dock grunden till det som skulle komma att bli kommunismen. Dåtidens socialister började nämligen under den här epoken att kritisera privat ägande och kapitalismen.

Många tog även till extrema åtgärder och krävde att exempelvis bostäder skulle ägas av allmännyttan. Den nya friheten som människorna fick ledde med andra ord till att man ville hitta det bästa statsskicket. Som jag redan har nämnt fick folket en större valmöjlighet att byta ideologi eller statsskick.

8. Kolonialistisk frigörelse

Under tiden för den franska revolutionen hade Frankrike flera kolonier. En av dessa fanns i Centralamerika, mer specifikt i Haiti. Befolkningen i Haiti levde under ett hårt förtryck.

De inspirerades samtidigt av det som pågick i Europa. Deras revolution påbörjades i slutet av 1791. De gjorde uppror mot förtryckarna och flera kolonisatörer mördades redan under den första upprorsdagen.

Efter många hårda strider kunde man slutligen se sig som självständiga 15 år senare. Haitis uppror är nästintill unikt. Haiti är den enda forna förslavade nationen som lyckats vinna sin självständighet på egen hand.

En självständighet som innebar ett styre utan inflytande av vita européer. Ordet om detta uppror spred sig snabbt till andra länder som hade blivit förslavade. Haitis självständighet ses som ett speciellt ögonblick i rasismens historia.

9. Napoleon kommer till makten

Den nya konstitutionen gav upphov till Napoleons styre. Hans väg till makten var dock kantat med många problem. Den nya regeringen hade stora problem med korruption och en svag ekonomisk utveckling.

Den nya konstitutionen var även hotad av radikala krafter samt monarkister som ville återta makten. Det var först när Napoleon backades av armén som han kunde sätta stopp för oroligheterna.

Under sin tid vid makten kunde han dock konsolidera politiken och leda sitt land in i krig med närliggande länder. Han kom att bli en mycket mäktig man och hans liberaliseringsåtgärder fick lågtgående konsekvenser.

Hans tid vid makten präglades även av framsteg på hemmafronten. Han skapade bland annat den första centralbanken. Den offentliga undervisningen utökades och det investerades mycket resurser i infrastrukturen.

Sammanfattning

Jag har tidigare skrivit om konsekvenserna i övriga Europa och en sammanfattning i en annan artikel. Jag vill dock återigen påpeka att den franska revolutionen skapade stora oroligheter i närliggande länder. Detta var ett fenomen som förstärktes ytterligare på grund av att befolkningsnivån hade ökat kraftigt i många europeiska länder. Man började prata om något som kallades för århundradet av revolutioner.

Många länder hade nämligen ett styre som nästintill kunde liknas med dagens hårdaste regimer. Under den här tidsperioden utkämpades det första självständighetskriget i Italien och självständighetsrörelserna i Spanien började ta form. I Latinamerika gjorde även flera länder uppror, där inte minst Haiti ingår, mot de europeiska kolonisatörerna.

Ur ett perspektiv kan man påstå att konsekvenserna blev gynnsamma för mänskligheten. Samtidigt kan man inte förringa att det krig man kom att föra kostade människoliv. Man kan inte heller påstå att mänskligheten lärde sig något av dessa krig. Flera blodiga krig skulle utkämpas senare under 1800-talet. Det går ej heller att förringa det första respektive andra världskriget som ägde rum under 1900-talet.

Lägg till en kommentar